Reklamační řádREKLAMAČNÍ ŘÁD

vydaný společností Fortis-DB, spol. s r.o. se sídlem Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300, IČ 62586289, DIČ CZ62586289, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6829, pro zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.fortisdb.cz
Tento řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Pokud má prodávaná věc vady v souladu s § 2161 a násl. občanského zákoníku, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Za vadu nelze dále považovat poškození povrchu výrobku (odření, poškrábání apod.) při nechráněném nošení např. v kapse oblečení či batohu nebo poškození funkčních částí zboží při činnostech s výrobkem, ke kterému není určen.
Záruka 24 měsíců se vztahuje pouze na spotřebitele dle definice v OP.
Jestliže spotřebitel uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
1) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
2) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

2. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující by měl uplatnit reklamaci nejlépe v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci:
- v sídle podnikání prodávajícího.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady.
Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Jeli na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Výše uvedené se nepoužije a)u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d)vyplývá-li to z povahy věci. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

4. VADY ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
V případě, že zboží při jeho převzetí má vady může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5. ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY
Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

V Plzni dne 1.4.2018.

 Pouze pro registrované obchodníky